Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Simsalabim Nieuw 2019 AVG

Tot stand gekomen op 10 april 2013.

Algemene Voorwaarden Simsalabim, gevestigd aan Folkingestraat 12, 9711 JW, te Groningen ingeschreven bij de KvK onder nummer 02068876.
Laatst gewijzigd op 8 juni 2019.


Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Simsalabim, waarbij in het kader van een door de Simsalabim georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Simsalabim en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Simsalabim.

Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Simsalabim: Simsalabim, gevestigd aan Folkingestraat 12, 9711 JW, te Groningen.

Simsalabimwebshop.com: Webshop of online winkel van Simsalabim.

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag exclusief zon- en feestdagen.

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Simsalabim en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Simsalabim, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Simsalabim en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Simsalabim zijn overeengekomen.

Indien Simsalabim niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Simsalabim in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen

Aanbiedingen worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Aanbiedingen zijn gedurende de in de aanbieding opgegeven periode geldig. Aanbiedingen vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

Simsalabim kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Simsalabim daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Simsalabim anders aangeeft.

Een samengesteld prijsopgave verplicht Simsalabim niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Simsalabimwebshop.com

Simsalabimclothing.com is een online winkel in nieuwe Rock en Roll, Rockabella en Pin up, Darkstyles, Gothic, Lolita, Burlesque en Steampunk, Retro,Vintage inspired Fashion, Jeans,Ribbroeken, Flair en Lengtematen, Tassen, Panty's, Leg wear, Urban Tribal Stretchers, Sieraden en haaraccessoires.

De Wederpartij kan via www.simsalabimwebshop.com de webshop en producten bekijken.

Bestellingen kunnen online geplaatst en per post ontvangen worden.

Simsalabim beschikt ook over een fysieke winkel welke bezocht kan worden, hier worden onze producten geëtaleerd en heeft u de mogelijkheid om kleding te passen. Hier kunnen bestellingen afgehaald en geruild worden.


Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van Simsalabim.

Artikel 5 Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Beëindiging overeenkomst

Simsalabim en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Zowel Simsalabim als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Simsalabim de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Simsalabim zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Simsalabim de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Simsalabim daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Simsalabim proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

Simsalabim zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Simsalabim kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Simsalabim zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Uitvoering overeenkomst

Simsalabim heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Simsalabim heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Simsalabim het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Simsalabim het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Simsalabim niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Simsalabim.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Simsalabim het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Simsalabim is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Simsalabim is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Simsalabim kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 9 Prijzen

Alle prijzen en tarieven genoemd bij de artikelen zijn in euro's uitgedrukt, inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. BTW bedragen worden niet apart vermeld.

De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Van alle bijkomende kosten zal Simsalabim tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 10 Prijswijziging

Indien Simsalabim met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Simsalabim gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Simsalabim behoudt zicht ten allen tijde het recht prijswijzigingen door te voeren. Vermelde prijzen in de webshop en winkel zijn onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien Simsalabim het voornemen heeft de prijs te wijzigen stelt, zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet;

- Simsalabim alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

- bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 11 Koop op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft Simsalabim het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien werkdagen na de ontvangst van de door de Simsalabim geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Simsalabim het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

Indien Simsalabim niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende dertig dagen na de ontvangst van de door Simsalabim geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Simsalabim in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien werkdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door Simsalabim geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking te retourneren. De verzendkosten komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsrecht, dan stort Simsalabim uiterlijk veertien dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het aanbetaalde bedrag terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Simsalabim de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Simsalabim uiterlijk binnen veertien dagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Simsalabim en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Simsalabim. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

- reisovereenkomsten;

- onroerende goederen;

- financiële diensten;

- diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

- internetveilingen;

- kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

- producten die snel kunnen bederven of verouderen;

- producten van persoonlijke aard;

- producten op maat gemaakt;

- verzegelde Programmatuur waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken.Artikel 12 Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Mocht om bepaalde redenen Simsalabim niet in staat zijn een artikel te leveren, zal Simsalabim ten alle tijden het betaalde bedrag voor het betreffende artikel terug betalen aan de klant. Extra verzendkosten in verband met creditering, ruiling komen altijd voor rekening van de klant.

Levering vindt plaats af Simsalabim of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Simsalabim de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Verzendkosten zijn niet bij de prijzen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen voor brievenbuspost € 3,95 (inclusief enveloppe) t/m 1000 gram en pakketten t/m 5kg. € 6,45

Bestellingen echter met een aankoopbedrag van 49,95 euro of meer worden gratis bezorgd binnen Nederland.

De verzendkosten van bestellingen onder €99,95,- naar België en Duitsland bedragen €8,95
Bestellingen met een aankoopbedrag vanaf 99,95 euro of meer worden gratis bezorgd binnen België/Duitsland.

Bestellingen vanaf € 150 worden gratis (aangetekend) verzonden. Voor zendingen t/m 2 kg naar andere landen binnen Europa zijn de verzendkosten € 18,50 (Priority). Bij een bestelling vanaf € 150 geldt een reductietarief van € 10,50 voor Priority post. Gelang de waarde van het pakket worden deze aangetekend verzonden en een handtekening is vereist bij ontvangst.

Indien een bestelling in meerdere zendingen verstuurd wordt, zal de klant hiervoor geen extra verzendkosten betalen. Simsalabim zal daarom bijna altijd een bestelling versturen als alle artikelen in 1 keer verstuurd kunnen worden.

Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Simsalabimwebshop zal in dat geval voor directe terugbetaling zorgdragen.

Artikel 13 Leveringstermijnen

Simsalabim streeft ernaar om bestellingen op dezelfde werkdag, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Simsalabimwebshop echter niet verplicht.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Simsalabim gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Simsalabim heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Simsalabim schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Simsalabim alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Simsalabim zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Simsalabim binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 14 Retourneren/ruilen

Simsalabim doen er alles aan om de Wederpartij via de website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting van de Wederpartij voldoen, dan kan het artikel geruild of geretourneerd worden.

De Wederpartij dient altijd vooraf kenbaar te maken dat hij een artikel wilt retourneren of ruilen. Meld de Retourneren/ruilen dient aangemeld te worden via info@simsalabimwebshop.com. Na contact zal Simsalabim de aanmelding bevestigen met retourinstructies.

Na aanmelding van de retourwens ontvangt de Wederpartij uiterlijk binnen 3 werkdagen per e-mail een bevestiging met retourinstructies.

Bij retourzending vermeldt de Wederpartij het bestelnummer, naam en indien betaald door middel van overboekingen: bank/girorekeningnummer of IBAN/BIC-nummer. Betalingen per creditcard of paypal worden uitsluitend op creditcard- of PayPalrekening gecrediteerd

Het artikel dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen afgeleverd te zijn bij Simsalabim. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd, tenzij vooraf anders afgesproken.

Ruiling geschiedt alleen als de door de Wederpartij ontvangen goederen, binnen 10 dagen na verzenddatum door Simsalabim zijn terug ontvangen, en zijn vergezeld van de originele pakbon. De goederen moeten in perfecte staat zijn: ongedragen, ongebruikt en zonder parfum- en of sigarettenlucht, haren en geuren van huisdieren of andere sporen. Schoeisel kan uiteraard binnenshuis gepast worden, maar kan niet meer retour worden genomen nadat het buitenshuis gedragen is. Houdt er rekening mee bij het passen van kleding dat er geen overdadige parfum wordt gebruikt, er geen make up op de kleding komt of dat het artikel beschadigd raakt door sieraden. Simsalabim behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruik te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.Mocht de klant hier niet aan voldoen, dan behoeft Simsalabim geen ruiling toe te staan.

Na ontvangst van een order zal Simsalabim deze inspecteren op bovengenoemde punten. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen een e-mail bij ontvangst van uw product, Simsalabim zal zorgdragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na retourontvangst. Restitutie is exclusief in rekening gebrachte verzendkosten. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

De beoordeling van het feit of de goederen ongebruikt en in perfecte staat zijn, ligt volledig bij Simsalabim .

Simsalabim ruilt bepaalde artikelen niet vanwege hygiënische redenen. Make-up, beenmode, panty's, lenzen, oorbellen, piercings etc. kunnen niet geretourneerd, geruild of gecrediteerd worden, welke dit zijn ligt volledig ter oordeling bij Simsalabim. In de meeste gevallen wordt dit aangetoond door een markering bij de productomschrijving in de webshop en op de factuur.

Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd worden ten alle tijden geweigerd.

Simsalabim is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

Verzendkosten van bestellingen die gratis verzonden zijn worden uiteraard niet teruggevorderd.

Simsalabim behoudt het recht de extra verzendkosten voortkomende uit ruiling en of creditering van geleverde goederen, via de eenmalige machtiging te incasseren, indien bankgegevens bekend zijn of achterhaald kunnen worden.

Ruiling is een andere maat kiezen van hetzelfde artikel, bij ruiling voor een ander artikel worden er opnieuw verzendkosten in rekening gebracht.
In rekening gebrachte verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Simsalabim rekent voor ruilingen buiten Nederland en België een bijdrage voor de Priority verzendkosten. Kosten voor retourzending zijn voor klant.

Artikel 15 Crediteringen en/of terugbetalingen

Betalingen vooraf via iDeal ontvangt de Wederpartij binnen 14 dagen na verwerking van de opdracht retour op zijn rekening.

Betaling middels een éénmalige bankmachtiging ontvangt de Wederpartij 14 dagen na verwerking van de Opdracht retour op zijn rekening.

Betaling per creditcard en creditering ontvangt de Wederpartij op zijn creditcard afschrift, wat doorgaans één keer per maand verstrekt wordt door de creditcard maatschappij.

Artikelen in de uitverkoop en afgeprijsde artikelen en aanbiedingen en acties kunnen niet geruild en/of gecrediteerd worden. Creditering van het bedrag vindt niet plaats.

Een bestelling boven € 150,- ontvangt een korting op de verzendkosten. Dit geldt enkel voor internet-bestellingen en is dus niet toepasbaar op telefonische bestelling of bestelling verzonden per post.

Artikel 16 Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Simsalabim.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 17 Betaling

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk via:

- iDEAL: Als u gebruik maakt van internetbankieren ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.

- Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Voor meer informatie over het gebruik van iDEAL op onze website, klik op: iDEAL.

- PayPal / American Expres. Betaal met je creditcard via PayPal. Je hoeft hiervoor geen PayPal account voor te hebben, je kunt je betaling direct verwerken. PayPal staat voor veilig en slim online betalen. Je kunt eenvoudig en gratis in binnen- en buitenland met een bank- of girorekening betalen.

- In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma - vrij muv zon-en feestdagen) na orderdatum door Simsalabim te zijn ontvangen. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel na overleg langer voor u vasthouden.

- Bij geen bericht of betaling zal Simsalabim de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop.

Klanten binnen de EU kunnen een betaling verrichten door middel van een SEPA overboeking aan de hand van de IBAN en BIC- nummers in de bestelbevestiging. Banken garanderen een betaling binnen 3 werkdagen. Hierbij hanteert Simsalabim het volgende:

- Bancontact / Mister Cash via MultiSafepay uitsluitend voor Belgische rekeninghouders;

- MasterCard / Visa via MultiSafepay;

- Giropay via MultiSafepay uitsluitend voor Duitse rekeninghouders.

- Direct en online door middel van een betaling met een Tegoedbon, uitgegeven door Simsalabim. Een Tegoedbon van Simsalabim is overdraagbaar en geldig tot 6 maanden na afgifte. Mocht het tegoed hoger zijn dan uw bestelling, dan ontvangt u uiteraard een nieuw tegoed ter waarde van het restbedrag.

De klant geeft Simsalabim toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Simsalabim en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Simsalabim en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Simsalabim onmiddellijk opeisbaar.

Simsalabim kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Simsalabim kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Simsalabim heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Simsalabim heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 18 Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Simsalabim van de Wederpartij recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeftSimsalabimpas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Simsalabim de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 19 Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Simsalabim.

De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 6 maanden.

Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen zeven dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

Goederen blijven volledige eigendom van Simsalabim totdat het totaal verschuldigde bedrag met betrekking tot de geleverde goederen voldaan is aan Simsalabim.

Het eigendom van geleverde producten gaat over bij aflevering van het product op het afleveradres.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 21 Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Simsalabim het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Simsalabim bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Simsalabim omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Simsalabim kan worden gevergd.

Simsalabim behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Simsalabim bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Simsalabim bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Simsalabim omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Simsalabim kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Simsalabim kan worden gevergd;

- de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

- de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

- de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Simsalabim op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Simsalabim de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Simsalabim niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Simsalabim het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.


Artikel 23 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Simsalabim of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Simsalabim geen invloed kan uitoefenen en waardoor Simsalabim niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Simsalabim in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Simsalabim heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Simsalabim zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Simsalabim als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Simsalabim zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Simsalabim ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Simsalabim gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 24 Garanties

Simsalabim garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Simsalabim garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

De garantietermijn op kleding is 3 maanden na ontvangst van de kleding. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen. Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende kledingstuk ook 3 maanden te zijn.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien de Wederpartij kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal Simsalabim de klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Simsalabim, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Simsalabim in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Deze garantie vervalt tevens wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Simsalabim geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 25 Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Simsalabim gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Simsalabim gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Simsalabim binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 26 Klachten
Bij klachten of ontevreden over onze producten of diensten dient de Wederpartij zo snel mogelijk contact met Simsalabim op nemen per e-mail info@simsalabimwebshop.com. Hierbij dient altijd het bestelnummer vermeld te worden.

Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan door een e-mail te sturen aan info@simsalabimwebshop.com vermeld het bestelnummer.

Artikel 27 Aansprakelijkheid

Simsalabim is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Simsalabim. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

- materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;

- redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

- redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

- redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.


Simsalabim is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Simsalabimwebshop, dan wel tussen Simsalabimwebshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Simsalabimwebshop, is Simsalabimwebshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Simsalabimwebshop.

Simsalabim is nimmer aansprakelijk voor lichaamlijk letsel of ander letsel die door geleverde goederen bij een persoon, voorwerp of dier aangericht worden of kunnen worden, tenzij deze schade is ontstaan door grove schuld of opzet van Simsalabim.

Simsalabim is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van goederen bij de verwerking en levering van een bestelling door een derde partij (derde partij zou bijvoorbeeld kunnen zijn de TNT). Verzekering hiervoor is mogelijk, meerkosten zijn €2,- per verzending.

Indien Simsalabim aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Simsalabim beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Simsalabim uitkeert of tot maximaal € 500.

Simsalabim is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Simsalabim ingeschakelde derden.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Simsalabim aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Simsalabim te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Simsalabim vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 28 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Simsalabim voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Simsalabim door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Simsalabim zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Simsalabim en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 29 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en verweren jegens Simsalabim en de door Simsalabim (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Simsalabim ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 30 Intellectuele eigendom

Simsalabim behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Simsalabim behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Foto’s en afbeeldingen op de webshop www.simsalabimwebshop.com en de facebookpagina http://www.facebook.com/simsalabimclothing zijn eigendom vanSimsalabim. Het kopiëren en/of nadrukken hiervan is ten strengste verboden en strafbaar. Indien men zich hieraan schuldig maakt zal strafrechtelijke vervolging plaats vinden.

Artikel 31 Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Simsalabim verstrekt, zal Simsalabim zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Simsalabim handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Simsalabim zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Simsalabim informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Simsalabim verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Simsalabim mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Simsalabim niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Simsalabim mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Simsalabim zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.


De Wederpartij gaat akkoord dat Simsalabim de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Artikel 32 Wijziging algemene voorwaarden

Simsalabim heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Simsalabim zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 33 Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 34 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Simsalabim partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.